neon-outfits. gebleekt haar Margot en Ryan. Dit is wat we weten over “Barbie” | ap

Los Angeles – Ah. Em, mijn god. De Barbie-film komt pas volgende zomer uit, maar mensen raken al in paniek terwijl de Warner Bros.-film – met in de hoofdrol Margot Robbie als Barbie en Ryan Gosling als Ken – wordt opgenomen in Venice Beach.

Het prachtige plastic paar werd maandag gespot terwijl de camera’s rolden in bijpassende Day Glo-outfits. Het Venice Beach-fietspad heeft er nog nooit zo goed uitgezien.

Deze pagina vereist Javascript.

Javascript is vereist om premium inhoud te lezen. Schakel het in uw browserinstellingen in.

kAmβ€œq2C3:6” :D?’E 6IA64E65 E@ 9:E E962E6CD F?E:= yF=J a_ab[ 3FE E96 3FKK πŸ˜€ 2=C625J 3F:=5:?8]k^Am

kAmw6C6’D H92E H6 252AE2E:@? @7 E96 :4@?:4 5@== E92E |2EE6= 563FE65 πŸ˜• `hdh]k^Am

kAmq2C3:6 2?5 z6? H62C 6J6\3=2DE:?8 4@=@CDk^Am

kAm%9:D @?6 πŸ˜€ 2 “?@ 5F9″i %96 7:CDE =@@< 2E q2C3:6 42>6 2E r:?6>2r@? a_aa πŸ˜• pAC:= – J6A[ E96 4@?76C6?46 H96C6 ~=:G:2 (:=56 H2D D6CG65 H:E9 4FDE@5J A2A6CD πŸ˜• 7C@?E @7 2 =:G6 2F5:6?46]k^Am

kAm%92E D?62< AC6G:6H D9@H65 #@33:6 :? 2 4@@C5:?2E65 3=F6 DAC:?8 @FE7:E 4@>A=6E6 H:E9 >2E49:?8 962532?5[ A66C:?8 @FE @7 2 72>:=:2C A:?< 4@?G6CE:3=6 πŸ˜• 7C@?E @7 2 9@EE6C\A:?< 324<8C@F?5]k^Am

kAm%96 4@FA=6’D 36249\D<2E:?8 @FE7:ED[ >62?H9:=6[ 42? 36 D66? 23@G6[ :? 2== E96:C ?6@? 8=@CJ] !:?[ AFCA=6[ C65[ 8C66? β€” 2?5 H96C6 5@6D @?6 86E E92E ?:7EJ 72??J A24< E92E v@D=:?8’D DA@CE:?8n |:89E 36 6G6CJH96C6[ 4@>6 ?6IE DF>>6C]k^Am

kAm%96 5:C64E@C 4@\HC@E6 E96 W2AA2C6?E=J 2H6D@>6X D4C:AEk^Am

kAms:C64E@C vC6E2 v6CH:8 E62>65 FA @? E96 D4C66?A=2J H:E9 7:=>>2<6C 2?5 =:76 A2CE?6C }@29 q2F>3249[ 2?5 E96 DEC6?8E9 @7 E96 D4C:AE πŸ˜€ 2AA2C6?E=J H92E =FC65 $:>F {:F E@ 2F5:E:@?]k^Am

kAmβ€œ,p ;F?:@C 286?E. H2D =:<6[ β€˜x7 x 4@F=5 DE2<6 >J 42C66C @? 2?J @?6 D4C:AE[ :E’D E96 β€˜q2C3:6’ D4C:AE] x C62==J E9:?< J@F D9@F=5 5@ :E[’” E96 β€œ$92?8\r9: 2?5 E96 {686?5 @7 E96 %6? #:?8D” DE2C E@=5 v" &z :? |2J]k^Am

kAmv6CH:8 2?5 q2F>3249 92G6 366? 2 4@FA=6 D:?46 a_“ 2?5 H6=4@>65 2 D@?[ w2C@=5[ πŸ˜• a_`h] %96 >@G:6’DA=@E C6>2:?DF?56C HC2AD]vCC]k^Am

kAm%96J H6C6?’E E96 7:CDE E@ E2<6 2 D9@E]~D42C\H:??:?8 D4C66?HC:E6C s:23=@ r@5J H2D 3C@F89E @? :? een_`d[ 5FC:?8 E96 $@?J A92D6 @7 β€œq2C3:6[” 3FE E92E 5:5?’E H@C< @FE]k^Am

kwam “sF56″[ x ?6G6C 6G6? AC@5F465 2? :?:E:2= 5C27E] x 72:=65 D@ 92C5 2E E92E AC@;64E[” r@5J E@=5 $4C66?rCFD9 J62CD =2E6C] “x H2D =:E6C2==J :?42A23=6 @7 HC:E:?8 2 q2C3:6 D4C:AE]v@5

kAm%96 4@DEF>6 56D:8?6C πŸ˜€ 2? ~D42CH:??6Ck^Am

kAmv6CH:8 92D C6F?:E65 H:E9 96C “{:EE=6 (@>6?” 4@DEF>6 56D:8?6C[ y24BF6=:?6 sFCC2?[ 7@C E96 8F2C2?E665\G:C2= @FE7:ED E92E A@AF=2E6 β€œq2C3:6[” ‘2C:6EJ C6A@CE65 %F6D52J]k^Am

kAmsFCC2? πŸ˜€ 2 EH@\E:>6 p4256>J pH2C5 H:??6C 7@C E96 A6C:@5 4@DEF>6D @7 “{:EE=6 (@>6?” 2?5 a__d ‘D β€œ!C:56 U2>Aj !C6;F5:46]” $96 H2D 2=D@ ?@>:?2E65 7@C 96C 4@DEF>6 56D:8? πŸ˜• β€œrJC2?@[” β€œq62FEJ 2?5 E96 q62DE[” β€œs2C<6DE w@FC[” β€œ|C] %FC?6C[” β€œp??2 z2C6?:?2” 2?5 β€œpE@?6>6?E]” |@C6 C646?E=J[ D96 4@DEF>65 E96 =:<6D @7 #@36CE !2EE:?D@? 2?5 +@Γ« zC2G:EK πŸ˜• a_aa’D β€œ%96 q2E>2?]”k^Am

kAm$@ πŸ˜€ v@D=:?8’D @FE7:E 23@G6 4@?D:56C65 2 “A6C:@5” 4@DEF>6n |2J36 H6’== 86E 324< E@ J@F@? E92E @?6]k^Am

kAm’q2C3:6′ H2D πŸ˜• AC6AC@5F4E:@? 7@C6G6Ck^Am

kAm$@?J !:4EFC6D H2D?’E E96 7:CDE 4@>A2?JE@ @AE:@? E96 7:=> H96? :EE@@< E96 AC@A6CEJ :?E@ AC6AC@5F4E:@? :? a_`c]!C@5F46CD 7=:AA65 E9C@F89 2 ?F>36C @7 @AE:@?D 7@C 5:C64E@C 2?5 =625 24E@C[ ?@?6 @7 H9:49 DEF4<]k^Am

kAmu@C2H9:=6[ $@?J H2?E65 p>J $49F>6C 2D q2C3:6[ 3FE D96 5C@AA65 @FE πŸ˜• a_`f[ 4:E:?8 β€œD4965F=:?8 4@?7=:4ED]” %96C6 H2D 2 CF>@C E92E p??6 w2E92H2J H2D :?E6C6DE65 πŸ˜• E96 C@=6]tG6?EF2==J[ $@?J’D @AE:@? C2? @FEj |2EE6= E96? A2CE?6C65 H:E9 (2C?6C qC@D] πŸ˜• een_`h[ 564:5:?8 E92E #@33:6 H@F=5 A=2J E96 =:G6\24E:@? G6CD:@? @7 E96 =686?52CJ 5@==]k^Am

kAm%96 C6DE @7 E96 42DE :D[ H6==[ 2 =@Ek^Am

kAmp=@?8 H:E9 #@33:6[ v@D=:?8 2?5 {:F[ E96 42DE :?4=F56D #:EF pCJ2 Wβ€œ%96 &>3C6==2 p4256>J”X[ t>>2 |24<6J Wβ€œ$6I t5F42E:@?”X[ (:== u6CC6== Wβ€œp?49@C>2?”X[ }:4@=2 r@F89=2? Wβ€œqC:586CE@?”X[ p>6C:42 u6CC6C2 Wβ€œ$FA6CDE@C6”X[ |:4926= r6C2 Wβ€œpCC6DE65 s6G6=@A>6?E”X[ z2E6 |4z:??@? Wβ€œ$2EFC52J }:89E {:G6”X[ p=6I2?5C2 $9:AA Wβ€œ)\|6?i pA@42=JAD6”X 2?5 #962 !6C=>2? Wβ€œr966CD”X[ 244@C5:?8 E@ x|s3]k^Am

kAmxDD2 #26 W”x?D64FC6″X 2?5 w2C: }67 W”%C2?DA2C6?E”X 2C6 2=D@ πŸ˜• E96 42DE[ H:E9 }6H *@C< %:>6D C6A@CE6C zJ=6 qF492?2? 962C:?8 8@DD:A 2E E96 r2??6D 7:=> 76DE:G2= πŸ˜• |2J E92E E96 EH@ 2C6 A=2J:?8 5:776C6?E G6CD:@?D @7 q2C3:6[ H9:=6 {:F 2?5 }4FE: v2EH2 W2=D@ @7 β€œ$6I t5F42E:@?”X A=2J 2=E6C?2E6 z6?D]k^Am

kAmβ€”β€”β€”k^Am

kAmΒ©a_aa {@D p?86=6D %:>6D]’:D:E 2E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>Qm=2E:>6D]4@>k^2m ]s:DEC:3FE65 3J %C:3F?6 r@?E6?E p86?4J[ {{r]k^Am

Copyright 2022 Tribune Content Agency.

Leave a Comment